1 2 3


彼得后书

第  3  章


qin

ai

de

di

xiong

a


wo

xian

zai

xie

gei

ni

men

de

shi

di

er

feng

xin


zhe

liang

feng

dou
1

shi

ti

xing

ni

men


ji

fa

ni

men

cheng

shi

de

xin


jiao

ni

men

ji

nian

sheng

xian

zhi

yu

xian

suo

shuo

de

hua


he

zhu

jiu

zhu

de

ming

ling


jiu

shi
2

shi

tu

suo

chuan

gei

ni

men

de

使

di

yi

yao

jin

de


gai

zhi

dao

zai

mo

shi

bi

you

hao

ji

qiao

de

ren


sui

cong

zi

ji

de
3

si

yu

chu

lai

ji

qiao

shuo


zhu

yao

jiang

lin

de

ying

xu

zai

na

li

ne


yin

wei

cong

lie

zu

shui

le

yi

lai


wan

wu

yu
4

qi

chu

chuang

zao

de

shi

hou

reng

shi

yi

yang


ta

men

gu

yi

wang

ji


cong

tai

gu

ping


shen

de

ming

you

le

tian


bing

cong

shui

er

chu

jie
5  

shui

er

cheng

de

di


gu

ci


dang

shi

de

shi

jie

bei

shui

yan

mei

jiu

xiao

mie

le

6

dan

xian

zai

de

tian

di


hai

shi

ping

zhe

na

ming

cun

liu


zhi

liu

dao

bu

jing

qian

zhi

ren

shou
7

shen

pan

zao

chen

lun

de

ri

zi


yong

huo

fen

shao


qin

ai

de

di

xiong

a


you

yi

jian

shi

ni

men

bu

ke

wang

ji


jiu

shi

zhu

kan

yi

ri

ru
8

qian

nian


qian

nian

ru

yi

ri


zhu

suo

ying

xu

de

shang

wei

cheng

jiu


you

ren

yi

wei

ta

shi

dan

yan


qi

shi

bu

shi

dan

yan
9


nai

shi

kuan

rong

ni

men


bu

yuan

you

yi

ren

chen

lun


nai

yuan

ren

ren

dou

hui

gai


dan

zhu

de

ri

zi

yao

xiang

zei

lai

dao

yi

yang


na

ri

tian

bi

da

you

xiang

sheng

fei

qu


you
10

xing

zhi

de

dou

yao

bei

lie

huo

xiao

hua


di

he

qi

shang

de

wu

dou

yao

shao

jin

le


zhe

yi

qie

ji

ran

dou

yao

ru

ci

xiao

hua


ni

men

wei

ren

gai

dang

zen

yang

sheng

jie


zen

yang
11

jing

qian


qie

qie

yang

wang


shen

de

ri

zi

lai

dao


zai

na

ri

tian

bei

huo

shao

jiu

xiao

hua

le


you
12  

xing

zhi

de

dou

yao

bei

lie

huo

rong

hua


dan

wo

men

zhao

ta

de

ying

xu


pan

wang

xin

tian

xin

di


you

yi

ju

zai

qi

zhong

13

qin

ai

de

di

xiong

a


ni

men

ji

pan

wang

zhe

xie

shi


jiu

dang

yin

qin


shi

zi

ji

mei
14 使

you

dian

wu


wu

ke

zhi

zhe


an

ran

jian

zhu


bing

qie

yao

yi

wo

zhu

chang

jiu

ren

nai

wei

de

jiu

de

yin

you


jiu

ru

wo

men

suo

qin

ai

de
15

xiong

di

bao

luo


zhao

zhe

suo

ci

gei

ta

de

zhi

hui


xie

le

xin

gei

ni

men


ta

yi

qie

de

xin

shang


ye

dou

shi

jiang

lun

zhe

xie

shi


xin

zhong

you

xie

nan

ming

bai

de

16

na

wu

xue

wen

bu

jian

gu

de

ren

qiang

jie


ru

qiang

jie

bie

de

jing

shu

yi

yang


jiu

zi

qu

chen

lun


qin

ai

de

di

xiong

a


ni

men

ji

ran

yu

xian

zhi

dao

zhe

shi


jiu

dang

fang

bei


kong

pa
17

bei

e

ren

de

cuo

miu

you

huo


jiu

cong

zi

ji

jian

gu

de

di

bu

shang

zhui

luo


ni

men

que

yao

zai

wo

men

zhu

jiu

zhu

ye

su

ji

du

de

en

dian

he

zhi

shi

shang

you

chang

jin

18

yuan

rong

yao

gui

gei

ta


cong

jin

zhi

dao

yong

yuan


a

men

耀