1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


何西啊书

第  6  章


lai

ba


wo

men

gui

xiang

ye

he

hua


ta

si

lie

wo

men


ye

bi

yi

zhi


ta

da

shang
1

wo

men


ye

bi

chan

guo


guo

liang

tian

ta

bi

shi

wo

men

su

xing


di

san

tian

ta

bi

shi

wo

men

xing

qi


wo

men

jiu
2 使 使

zai

ta

mian

qian

de

yi

cun

huo


wo

men

wu

yao

ren

shi

ye

he

hua


jie

li

zhui

qiu

ren

shi

ta


ta

chu

xian

que

ru

chen

guang
3


ta

bi

lin

dao

wo

men

xiang

gan

yu


xiang

zi

run

tian

di

de

chun

yu


zhu

shuo


yi

fa

lian

na


wo

ke

xiang

ni

zen

yang

xing

ne


you

da

a


wo

ke

xiang

ni
4

zen

yang

zuo

ne


yin

wei

ni

men

de

liang

shan

ru

tong

zao

chen

de

yun

wu


you

ru

su

san

de

gan

lu


yin

ci


wo

jie

xian

zhi

kan

fa

ta

men


yi

wo

kou

zhong

de

hua

sha

lu

ta

men


wo

shi
5

xing

de

shen

pan

ru

guang

fa

chu


wo

xi

ai

liang

shanhuo

zuo

lian

xu


bu

xi

ai

ji

si


xi

ai

ren

shi


shen

6  

sheng

yu

fan

ji


ta

men

que

ru

ya

dang

bei

yue


zai

jing

nei

xiang

wo

xing

shi

gui

zha

7

ji

lie

shi

zuo

nie

zhi

ren

de

cheng


bei

xue

zhan

ran

8

qiang

dao

cheng

qun


zen

yang

mai

fu

sha

ren


ji

si

jie

dang


ye

zhao

yang

zai

shi

jian

de

lu
9

shang

sha

lu


xing

le

xie

e


zai

yi

se

lie

jia


wo

jian

le

ke

zeng

de

shi


zai

yi

fa

lian

na

li

you

yin

xing


yi
10

se

lie

bei

dian

wu


you

da

a


wo

shi

bei

lu

zhi

min

gui

hui

de

shi

hou


bi

you

wei

ni

suo

ming

ding

de

shou
11 使

chang