1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


何西啊书

第  8  章


ni

yong

kou

chui

jiao

ba


di

ren

ru

ying

lai

gong

da

ye

he

hua

de

jia


yin

wei

zhe

min

wei
1

bei

wo

de

yue


gan

fan

wo

de

lu

fa


ta

men

bi

hu

jiao

wo

shuo


wo

de


shen

a


wo

men

yi

se

lie

ren

shi

ni

le

2  

yi

se

lie

diu

qi

liang

shanhuo

zuo

fu

fen


chou

di

bi

zhui

bi

ta

3

ta

men

li

jun

wang


que

bu

you

wo


ta

men

li

shou

ling


wo

que

bu

ren


ta

men

yong
4

jin

yin

wei

zi

ji

zhi

zao

ou

xiang


yi

zhi

bei

jian

chu


sa

ma

li

ya

a


ye

he

hua

yi

jing

diu

qi

ni

de

niu

du


wo

de

nu

qi

xiang

bai

niu
5

du

de

ren

fa

zuo


ta

men

dao

ji

shi

fang

neng

wu

zui

ne


zhe

niu

du

chu

yu

yi

se

lie


shi

jiang

ren

suo

zao

de


bing

bu

shi

shen


sa

ma

li

ya
6

de

niu

du


bi

bei

da

sui


ta

men

suo

zhong

de

shi

feng


suo

shou

de

shi

bao

fengsuo

zhong

de

bu

cheng

he

jia


jiu
7

shi

fa

miao

ye

bu

jie

shi


ji

bian

jie

shi


wai

bang

ren

bi

tun

chi

便

yi

se

lie

bei

tun

chi


xian

jin

zai

lie

guo

zhong


hao

xiang

ren

bu

xi

yue

de

qi

min

8

ta

men

tou

ben

ya

shu


ru

tong

du

xing

de

ye

lu


yi

fa

lian

hui

mai

peng

dang

9 贿

ta

men

sui

zai

lie

bang

zhong

hui

mai

ren


xian

zai

wo

que

yao

ju

ji

cheng

fa

ta

men


ta

men
10 贿

yin

jun

wang

he

shou

ling

suo

jia

de

zhong

dan


ri

jian

shuai

wei


yi

fa

lian

zeng

tian

ji

tan

qu

zui


yin

ci


ji

tan

shi

ta

fan

zui

11 使

wo

wei

ta

xie

le

lu

fa

wan

tiao


ta

que

yi

wei

yu

ta

hao

wu

guan

she

12

zhi

yu

xian

gei

wo

de

ji

wu


ta

men

zi

shi

qi

rou


ye

he

hua

que

bu

yue

na

ta

men
13


xian

zai

bi

ji

nian

ta

men

de

zui

nie


zhui

tao

ta

men

de

zui

e


ta

men

bi

gui

hui

ai

ji


yi

se

lie

wang

ji

zao

ta

de

zhu


jian

zao

gong

dian


you

da

duo

zao

jian

gu

cheng


wo

que
14 殿

yao

jiang

huo

fen

shao

ta

de

cheng

yi


shao

mie

qi

zhong

de

gong

dian

殿